• لب گرد از ۴۰ تا ۱۶۰ میلیمتر
  • لب گرد از ۴۵ تا ۱۲۰ میلیمتر
  •