• میلگرد تابگیری شده از قطر ۱۰ تا ۲۰۰ میلیمتر
  • میلگرد کشیده شده از قطر ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر
  • میلگرد پولیش شده از قطر ۱۰ تا ۶۰ میلیمتر
  • میلگرد تست شده از قطر ۲۰ تا ۲۰۰ میلیمتر
  • میلگرد پوسته برداری شده(پیل شده) از قطر ۲۰ تا ۸۰ میلیمتر
  •