واحد کشش در سال 1380 با ظرفيت سالانه 3500 تن به بهره برداری رسید.
مواد اوليه مصرفي این واحد ميلگردهاي نورد گرم شده با سايز 12 تا 60 ميليمتر بر اساس استاندارد DIN 1013 
و محصول تولیدی اين واحد ميلگردهاي كشش شده با استاندارد DIN10278 می باشند.

واحد پیلینگ در سال 1385 به بهره برداری رسید.
مواد اولیه ورودی این واحد میلگردهای نورد گرم شده از سایز 20 تا 50 میلیمتر بر اساس استاندارد DIN 1013
و محصول تولیدی میلگرد های پیلینگ شده با استاندارد DIN 10278 می باشد.

واحد تابگیری در سال 1387 و با ظرفیت سالانه 50000 تن، به بهره برداری رسید.
محصول تولیدی این واحد، میلگرد تابگیری شده از سایز 10 تا 200 میلیمتر می باشد.

واحد تست و بازرسی در سال 1389 جهت تست مقاطع گرد با ظرفیت 25000 تن در سال به بهره برداری رسید.
محصولات تولیدی این واحد، میلگرد تست شده از سایز 20 تا 200 میلیمتر می باشد.

تولیدات این شرکت پس از انجام بازرسی و تست نظیر آنالیز شیمیایی، کنترل ابعادی، لنگی، سختی،
صافی سطح و ... با گواهینامه کیفیت محصول و تحت نظارت کامل، محصول نهایی به مشتری تحویل می گردد.